fbpx

Partnernyilatkozat

A RUSSMEDIA DIGITAL KFT. SZOLGÁLTATÁSAIT MUNKAADÓKÉNT IGÉNYBE VEVŐ PARTNEREK ÁLTAL

Elolvasom PDF-ben!

 A Russmedia Digital Kft. (a továbbiakban: „Russmedia Digital”) általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül a Partner köteles az ÁSZF egyes, adatvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű rendelkezéseit külön is megerősíteni.

Alulírott ………………………………… [képviselő neve], a Russmedia Digital Kft. által a ………………………………………………. [cég neve] mint általam képviselt partner (a továbbiakban „Partner”) részére szerződésszerűen biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és szavatolom az alábbiakat.

 1. A Partner képviseletében elfogadom a 2018. május 25-től hatályos ÁSZF rendelkezéseit. Partner a módosított ÁSZF-et alkalmazandónak tekinti a Russmedia Digitallal jelenleg hatályos jogviszonyában is.
 2. Az ÁSZF II.1-5 pontokban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Partner célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése.
 3. Partner az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fent meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.
 4. Partner önálló adatkezelőnek minősül az álláskeresők azon személyes adatai tekintetében, amelyekkel a Partner bármely adatkezelési műveletet végez.
 5. A Partner által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Partner neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából.
 6. Tudomásul veszem, hogy álláshirdetés anonim módon nem adható fel. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell a hirdető megnevezését. Amennyiben a Partner munkaközvetítő, aki harmadik fél munkaadó megbízásából jelentet meg álláshirdetést, és a harmadik fél munkaadó megnevezését az álláshirdetés nem tartalmazza, úgy a harmadik fél munkaadó részére történő adattovábbítást megelőzően a Partner az álláskeresővel való közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerzi az álláskereső egyedi hozzájárulását az adattovábbításhoz. A hozzájárulás megadásának utólagos bizonyítása a Partnert terheli. A hozzájárulás megadását megelőzően a Partner megnevezi a harmadik fél munkaadó személyét.
 7. Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem továbbítja harmadik személy részére, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Partnerrel, mint munkaközvetítővel szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik. Ez utóbbi esetben a Partner mint önálló adatkezelő előzetesen és egyedileg, közvetlen kapcsolatfelvétel útján beszerzi az érintett (álláskereső) hozzájárulását az adattovábbításhoz, megnevezve azt a konkrét munkaadót, akinek az álláskereső adatait továbbítani szeretné.
 8. Az önéletrajz adatbázis adatainak kinyerése, illetve lementése automata szoftverekkel nem engedélyezett. Önéletrajz adatbázis hozzáférés esetén egy adott naptári napon jogosultságonként legfeljebb 2.500 tranzakció (teljes profil megtekintése, e-mail cím, telefonszám megtekintés), Partnerenként naponta legfeljebb 1.000, havonta legfeljebb 10.000 letöltés kezdeményezhető. Az előbbiekben meghatározott számú tranzakciót meghaladó megtekintés, illetve letöltés esetén a Honlap jogosult a szolgáltatás igénybevételét az adott időszakra korlátozni.
 9. Partner, vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy (akinek a Partner az álláskereső személyes adatát jogszerűen továbbította) csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése, továbbá az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van (a Partner számára látható s hozzáférhető a honlapon elérhető felületen keresztül), kereshetőségi szintje magas, valamint a megkeresés illeszkedik az álláskereső által megadott szempontokhoz.
 10. Partner kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.
 11. Partner köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e (számára a honlap felületén látható-e), illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel.
 12. A Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően sem a Partner, sem a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha Partner önálló, kifejezett és egyértelmű hozzájárulást szerzett az álláskeresőtől az adatainak további, a Partner által meghatározott és előzetesen közölt cél érdekében történő kezeléséhez.
 13. Amennyiben a Partner álláshirdetésére jelentkező álláskereső nem regisztrált felhasználója a Honlapnak, vagy a Partner nem rendelkezik önéletrajz adatbázis hozzáféréssel, akkor a Partner az álláskereső pályázatát csak az adott pozícióval összefüggésben, az alkalmasság elbírálása céljából jogosult kezelni a pozíció betöltéséig és nem jogosult kapcsolatelvételt kezdeményezni az álláskeresővel más célok (akár egy újabb pozíció későbbi felajánlása) érdekében, kivéve, ha az álláskereső erre vonatkozó egyértelmű, tájékozott és tevőleges hozzájárulását a Partner előzetesen beszerezte. Az adott pozícióval kapcsolatban a pozíció betöltését követően a Partner az álláskereső személyes adatait legfeljebb a pozíció betöltését követően 12 hónapig, és kizárólag az álláskereső általi esetleges igényérvényesítés céljára történő megőrzés érdekében kezelheti.
 14. Partner a szolgáltatások nyújtásának Russmedia Digital általi megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett, ide nem értve a fenti 12. pontban említett esetet. Partner köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Partner – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított
 15. Partner kijelenti, hogy a Partner és Partner alkalmazottai és megbízottai a Russmedia Digital szolgáltatásaira mindenkor irányadó adatvédelmi tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.
 16. Kötbér: Partner szerződésszegés esetén (ideértve bármely, vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabály megsértését) köteles szerződésszegésenként 1.000.000,- Ft összegű kötbért fizetni a Russmedia Digitalnak. Ez nem vonatkozik jelentéktelen, érdemi hatással vagy érintetti jogok veszélyeztetésével nem járó szerződésszegésekre. Amennyiben a szerződésszegés kárt, illetve személyiségi jogi jogsértést okoz az álláskereső érintetteknek, a Russmedia Digitalnak fizetendő kötbér összege 30.000.000,- Ft. Jelentős (100 főt meghaladó) számú álláskereső érintettnek kárt vagy személyiségi jogsértést okozó szerződésszegés esetén a kötbér mértéke 50.000.000,- Ft. A kötbér megfizetése nem zárja ki a Russmedia Digitalnak okozott, a kötbér összegét meghaladó mértékű kár megtérítésének Partner általi kötelezettségét.
 17. Partner megteszi a megfelelő intézkedéseket a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.

Kelt: …………………………………………., …………………………..

Aláírás: …………………………………………………….

Név: …………………………………………………….

Cégnév: …………………………………………………….

Belépés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Gyorskereső

Kosár

Kosár